Térítések (2021)

A bölcsődei térítésekről és térítés mentességről.

specialis-etrend-tiszavasvari-bolcsode-elelmezes

A térítések összege

A szolgáltatás intézményi térítési díját Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő Testülete rendeletben állapítja meg.

Az intézményi térítési díjat külön kell meghatározni :

  • gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére,
  • valamint étkeztetésére.

 

A gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére kiszabott díj

Tiszavasvári Város Önkormányzata 23/2017. (VII.28) sz. rendeletében a fizetendő gondozási díj mértékét a következő összegben határozta meg:

  • 0.- Ft naponta, ingyenes

 

Étkeztetés

Gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj mértékét az önkormányzati rendelet a következő (Áfát tartalmazó) összegben határozta meg.

  • 358.- Ft naponta

Térítés mentesség

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek számra ha:

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül a gyermek

b) tartósan beteg, vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, melyben tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek

c) olyan családban él, amelyben három, vagy több gyermeket nevelnek

d) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-át

e) nevelésbe vették

 

Az intézmény vezetője az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés feltételeiről, a szünidei gyermekétkeztetésről és az igénybevétel módjáról tájékoztatja a kötelezettet

a) a beíratáskor,
b) az ellátás igénybevételének megkezdésekor, és
c) az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés feltételeinek megváltozásakor.

 

Az ingyenes gyermekétkezés igénybevételéhez a rendeletben meghatározott 6.sz. nyilatkozaton kívül a jogosultságot igazoló egyéb dokumentumokat is az intézmény rendelkezésére kell bocsájtani.


A személyi térítési díjat az intézményvezető a napi étkezési díj összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a megjelölt normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg.

 

A térítési díjat minden hónapban előre a hónap 10. napjáig kiállított számla ellenében csekken, vagy banki átutalással kell befizetni.


Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta az intézmény vezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezettet írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét lakcímét és a fennálló hátralékot nyilvántartásba veszi.


A hátralék fennállásáról az intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja a fenntartót.

idoszakos-gyermekfelugyelet-cseperedok-bolcsi