Érdekképviselet

Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok.

VII.1. A szülő joga:

 • Megismerhesse a gondozási nevelési elveket, mely alapján gyermekét gondozzák, nevelik.
 • Tanácsolt tájékoztatást kérjen, és kapjon a kisgyermeknevelőtől gyermekével kapcsolatban, és megismerhesse a gyermekcsoport életét.
 • A bölcsőde működéséről véleményt mondjon.
 • Javaslatot tegyen annak működésével kapcsolatban.
 • A szolgáltatásokat teljes körűen igénybe venni, egyéni bánásmódban részesülni.
 • Joga van minden fontos kérdésekben a tájékoztatáshoz, adatai védelméhez, a nyilvántartásba, dokumentumokba való betekintéshez.
 • Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem.
 • A szolgáltatás vezetője köteles biztosítani, hogy az ellátott adataihoz, a vezetett nyilvántartásokhoz illetéktelen személy ne jusson hozzá.
 • Az ellátást igénybe vevők, az ellátást nyújtó kötelezettségszegése és a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos problémák esetén panasszal élhetnek, melyet a szolgáltatás vezetőjéhez lehet szóban vagy írásban benyújtani. Az írásban beadott panasz kezelése… egyéni, vagy ha egy javaslat, észrevétel több szülőt érint,
 • Gyermekjogi képviselő neve, elérhetősége közzététele, tájékoztatás a vele kapcsolatos jogorvoslati lehetőségről
 • A gyermekjogi képviselő neve és elérhetőségei az intézmény épületében jól látható helyen ki van függesztve.
 • Az intézménybe a gondozottak érdekképviseletét ellátó Érdekképviseleti Fórum működik, az ellátási megállapodás tartalmazza a panasztétel módját

VII.2. A szülő kötelessége:

 • Amennyiben igénybe veszi az ellátást, fogadja el a bölcsőde rendjét és alkalmazkodjon hozzá.

VII.3. A kisgyermeknevelő joga:

 • Alakítsa a bölcsődei csoport életét, a gondozási nevelési elveknek megfelelő módszereket szakmailag önállóan gyakorolja.
 • Részt vegyen továbbképzéseken, munkájának eredményességét szolgáló kísérletekben.
 • Megillesse a lelkiismereti szabadság, de tisztelet és tolerancia legyen benne a másfajta világnézeti megnyilvánulások és az etnikumok iránt.
 • Az egészséges és biztonságos munkavégzéshez szükséges törvényi előírásoknak megfelelő munkafeltételeket
 • A munkatársnak joga van véleménye kinyilvánítására, munkája elismerésére
 • Megkapni a munkavégzéssel kapcsolatos megbecsülést
 • Emberi méltóságukat és személyiségi jogaik tiszteletben tartását

VII.4. A kisgyermeknevelő kötelessége:

 • A gondozási nevelési feladatokat a szakmai elveknek megfelelően, meghatározott munkaidőben, a bölcsődevezető irányításával lássa el.
 • Tiszteletben tartsa a szülő és a gyermek jogait.
 • Együttműködjön a családdal, tiszteletben tartsa a családi nevelést, etikusan kezelje a családról szerzett információkat.
 • Ha a gyermekbántalmazás bármilyen formáját észleli köteles jelzéssel élni az 1997 évi XXXI. tv. értelmében.
 • A fenti törvény szellemében végezze gyermekvédelmi feladatát. Különleges gondossággal és felelősséggel foglalkozzék a hátrányos helyzetük miatt rászorulókkal.
 • Folyamatos továbbképzéssel, önképzéssel biztosítsa naprakész szakmai műveltségét.
 • Munkája során tekintettel van a 2011. évi CXII. tv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény vonatkozó rendelkezéseire

VII.5. A gyermeki jogok védelme

A gyermeki jogok minél szélesebb körű érvényesülése érdekében a gyermekjóléti szolgáltató tevékenységet végzők kötelesek gondoskodni arról, hogy a gyermek szülője, gondozója megismerje a gyermekjogi képviselő nevét, telefonszámát, fogadóóráinak helyét és időpontját.

 

A szolgáltatók a gyermekjogi képviselő számára biztosítják:

 • Annak odalátogatása során az intézmény területén belül a szülők (gondozók) számára négyszemközti beszélgetés lefolytatására alkalmas helyiséget
 • A helyszínen való tájékozódás és az iratokba való betekintés lehetőségét
 • Az érdekképviseleti fórum ülésének időpontjáról való tudomásszerzést

 

A gyermekjogi képviselő által írásban tett észrevételekre, megkeresésekre a szolgáltatók 15 napon belül kötelesek válaszolni, illetőleg megtett intézkedésekről a gyermekjogi képviselőt értesíteni. A gyermekjogi képviselő, működése során tekintettel van a személyes adatok kezeléséről és
védelméről szóló 1997. évi XLVII. Törvény rendelkezéseit.

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti intézmény fenntartója köteles meghatározni az ellátottak érdekvédelmét szolgáló érdekképviseleti fórum megalakításának és működésének szabályait.

 

Az érdekképviseleti fórum szavazati jogú választott tagjai:

 • Választás alapján, az intézményi ellátásban részesülő gyermek szülei, vagy törvényes képviselői részéről 2 fő
 • Választás alapján az intézmény dolgozóinak képviseletében 1 fő
 • Kijelölés alapján az intézményt fenntartó szervezet képviseletében 1 fő

 

Az érdekképviseleti fórum:

 • Előzetesen véleményezi az intézményvezetője által készített, az ellátottak, valamint az intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül a házirendet.
 • Megtárgyalja az intézményben ellátottak szüleinek, vagy törvényes képviselőinek
  panaszait – ide nem értve a jogviszony keletkezésével, megszüntetésével kapcsolatos
  panaszokat – és intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé.
 • Tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben, az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban
 • Intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más illetékes hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket észlel.
 • Az érdekképviseleti fórum működésének és választásának részletes szabályait a házirend tartalmazza.